Holkapható.hu

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK


Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: „ÁSZF”) az irányadó arra a jogviszonyra, amely a Medioworks Kft. és partnerei között a www.holkaphato.hu oldal használata során jön létre.

  I. A szerződő felek személye
  1. A www.holkaphato.hu oldal szolgáltatását a MEDIOWORKS Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1084 Budapest, Bérkocsis utca 19. fszt. lház. B.; cégjegyzékszám: 01-09-278399; adószám: 14966817-2-42; továbbiakban: „Szolgáltató”) nyújtja.
  2. A szolgáltatás igénybe vevője az a személy, aki a szolgáltatásra regisztrál, ennek során adatait megadja, nyilatkozik jelen ÁSZF elfogadásáról, és a szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges feltételeket – így különösen az egyenleg feltöltését – teljesíti.
  3. Partner kizárólag Magyarországon vagy az Európai Gazdasági Térség országaiban bejegyzett jogi személy lehet, amely vonatkozásában csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolási eljárás, egyéb, megszüntetésre vagy adósságrendezésre irányuló eljárás nincs folyamatban, továbbá amelynek adószáma érvényes.
  II. A szolgáltatás tárgya
  1. A www.holkaphato.hu weboldal egy árösszehasonlító portál, amelyen a felhasználók az egyes webáruházak termékeinek és szolgáltatásainak árait hasonlíthatják össze (továbbiakban: „Portál”). A Portálon kizárólag a Partnerek webáruházai, és azok termékei jelennek meg.
  2. Amennyiben a Partner a weboldalán keresztül elérhető termékek és szolgáltatások (továbbiakban: „termék”) katalógusát a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon a Szolgáltató számára hozzáférhetővé teszi, az listázásra kerül a Portálon. A Portál valamennyi termék esetében nyilvántartja a termék és a Partner főbb adatait.
  3. Amennyiben a felhasználó valamely internetes keresőben olyan termékre keres, amely a Portálon listázva van, a keresés eredményeképpen a Portál megjelenik a találatok között. A Portálra mutató találatra kattintva a felhasználó eljut a Portál azon oldalára, amelyen a keresésének megfelelő termékek listája elérhető. Az oldalon az adott termék megnevezése látható, továbbá az egyes Partneri webáruházak sorában megjelenik a termék ára, a webáruház logója, és a webáruházon belül az adott termékre mutató link. A felhasználó keresést közvetlenül a Portálon keresztül is indíthat, a Portál keresőjébe a termék nevének beírásával.
  4. Amennyiben a felhasználó a Partner webáruházára mutató linkre kattint, eljut a Partner webáruházába, ahol a Partner szabályzatainak, eljárásainak megfelelően folytathatja a vásárlást.
  III. A szerződés létrejötte
  1. A felek közötti szerződés a Partner regisztrációjának aktiválásával jön létre. A Partner a Portálon regisztrálhat, ennek során köteles megadni a regisztrációs űrlapon megjelölt adatait. A Szolgáltató a regisztráció során a megadott e-mail címre visszaigazoló e-mailt küld, a Partner ezen keresztül tudja megerősíteni regisztrációját. Amennyiben a Partner megerősíti regisztrációját, a felek között a szerződés a jelen ÁSZF-ben meghatározott tartalommal létrejön.
  2. A Partner a regisztráció aktiválásával elfogadja jelen ÁSZF rendelkezéseit, és kifejezetten nyilatkozik arról, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el.
  3. A szerződés létrejöttéhez nem szükséges a felek írásbeli nyilatkozata, különösen nem szükséges a felek által cégszerűen aláírt nyilatkozat. A szerződés a regisztrációval, az adatok megadásával, és a regisztráció aktiválásával létrejön.
  4. A Szolgáltató jogosult ellenőrizni azt, hogy a Partner regisztrációja valós adatokkal, és a jogosult által történik. A Szolgáltató ebből a célból a nyilvánosan elérhető adatállományok adatait, a Partner weboldalát, valamint a visszaigazolási eljárást alkalmazza.
  5. A Szolgáltató jogosult a regisztráció aktiválását megtagadni indokolás nélkül. A regisztráció aktiválására különösen – de nem kizárólagosan – az alábbi esetekben kerülhet sor:
   a. a Partner nem felel meg a fenti I.3. pontban meghatározott feltételeknek;
   b. a Partner és a Szolgáltató között jogvita áll fenn, vagy a Partnerrel szemben a Szolgáltatónak követelése van;
   c. a Partner ellen fogyasztóvédelmi, adatvédelmi, vagy tisztességtelen piaci magatartás miatti hatósági vagy bírósági eljárás van folyamatban;
   d. a Partner webáruházában olyan termékek és szolgáltatások árusítására kerül sor, amelynek árusítása, reklámozása az irányadó jogszabályok alapján tiltott, életkorhoz, vagy más feltételhez kötött.
  6. A Partner a szerződés létrejötte után még nem jogosult a Portál szolgáltatásait igénybe venni, annak feltétele, hogy a Partner az egyenlegét a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon töltse fel.
  7. A létrejött szerződésben a felek jogait és kötelezettségeit az ÁSZF szabályozza.
  IV. A Szolgáltatás nyújtása, felek jogai és kötelezettségei
  1. A regisztrációt követően a Partner köteles feltölteni logóját, valamint a webáruházában árult termékek adatbázisának elérési útját, melyet a saját weboldalának valamely publikus könyvtárában kell hozzáférhetővé tennie. A Partner felelős azért, hogy a termékek adatbázisa folyamatosan elérhető, és aktuális legyen, az a valós adatokat tartalmazza mind a termékek adatait (árát, jellemzőit), mind azok rendelkezésre állását illetően. Az adatbázis technikai leírását a Portál Partnerek számára elérhető admin felülete tartalmazza, a Partner köteles az adatbázist az admin felületben meghatározottak szerint elkészíteni és hozzáférhetővé tenni.
  2. A Szolgáltató rendszere naponta legalább egyszer frissíti a Portál adatbázisát a Partner IV.1. pont szerint elérhető adatbázisából. A Szolgáltató a frissítéseket folyamatosan, a nap 24 órájában végzi, biztosítva, hogy minden Partner adatbázisa legalább naponta egyszer frissítésre kerüljön. Amennyiben a Partner az adatbázisát nem a IV.1. pontban meghatározottak szerint teszi hozzáférhetővé, a Szolgáltató rendszere az adatbázist nem, vagy csak részlegesen tudja átvenni. Ez esetben a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.
  3. A Partner több webáruházát is feltöltheti, ezek adatbázisát köteles elkülönítetten hozzáférhetővé tenni. A Szolgáltató a Partner webáruházait egy partneri rekordban tartja nyílván. A webáruház lehet külföldi webáruház is, a termékek árait azonban minden esetben forintban, általános forgalmi adóval növelten kell meghatározni.
  4. A Partner valamennyi termék árát bruttó összegben köteles meghatározni, tehát a közzétett árak az általános forgalmi adót tartalmazzák.
  5. A Partner nem köteles valamennyi termékét feltölteni a IV.1. pontban meghatározott adatbázisba, azonban a Portálon kizárólag a feltöltött, utoljára frissített adatbázisban szereplő termékek jelennek meg.
  7. A Partner nem tölthet fel olyan terméket, amelynek árusítása, reklámozása:
   a. jogszabályt sért,
   b. engedélyhez, vagy feltételhez (pl. életkor) kötött,
   c. más jogát sérti vagy veszélyezteti (pl. védjegyek, szabadalmak).
  8. A Portálon az egyes Partnerek webáruházának termékei a IV.1. pontban meghatározottak szerint hozzáférhetővé tett adatbázis alapján lesznek kereshetők. A felhasználók számára az általuk keresett termékek a II. pontban meghatározottak szerint jelennek meg. A Szolgáltató a termékeket a felhasználó számára kategóriákba rendezve jeleníti meg, az egyes kategóriákon belül a megjelenés sorrendje véletlenszerű.
  9. A Szolgáltató ellenérték fejében biztosítja annak lehetőségét, hogy a Partner a találati listán kiemelve jelenjen meg. A Szolgáltató a kiemelés lehetőségét limitálhatja oly módon, hogy az csak meghatározott számú Partnernek legyen elérhető. A kiemelés a felhasználók számára nem tartalmaz olyan információt, amely alapján a kiemelt Partner, vagy kiemelt termék bármely szempontból előnyösebb lenne a nem kiemelt termékekhez képest. A felhasználók számára közzétett tájékoztatókban a felhasználók tájékoztatást kapnak arról, hogy a kiemelés a Partnerekkel kötött szerződés alapján történik, és az nem jelent minőségi, árbéli, vagy más szempont szerint történő megkülönböztetést. A Szolgáltató a kiemelés szabályait (így pl. a kiemelés módját és időtartamát) önállóan jogosult meghatározni.
  10. A Szolgáltató a fentieken túl további szolgáltatásokat nyújthat. Ebben az esetben a Szolgáltató az adott szolgáltatás pontos tartalmát, időtartamát, díját és igénybe vételének szabályait a Partner számára hozzáférhetővé teszi.
  11. A felhasználók a találati listán az egyes Partnerek webáruházára mutató linkre kattinthatnak, a kattintás alapján eljutnak a Partner webáruházába. A Partner felelős azért, hogy webáruházának adatait pontosan adja meg, oly módon, hogy a felhasználó kattintása alapján a Partner webáruházában a megfelelő termék oldalára jusson.
  12. A Partner a felhasználó IV.10. pont szerinti átkattintása alapján köteles díj fizetésére. A Szolgáltató semmilyen garanciát nem vállal arra, hogy az átkattintó felhasználók vásárolni fognak a Partner webáruházában.
  13. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a felhasználók az egyes Partnerek webáruházát értékelhessék, véleményezzék. A Szolgáltató az értékeléseket kizárólag akkor törli, ha azok tartalma nem valós, azok nyilvánvalóan a Partner, vagy a webáruháza lejáratására irányulnak, vagy azok feltehetőleg nem valós tapasztalatokon alapulnak.
  V. A „cegek.holkaphato.hu” weboldalra vonatkozó speciális szabályok
  1. A „cegek.holkaphato.hu” weboldal a Szolgáltató Partnerei számára biztosít megjelenési lehetőséget. Amennyiben a Partner regisztrál, lehetősége van külön regisztrálni a „cegek.holkaphato.hu” weboldal szolgáltatására. Ebben az esetben a Szolgáltató a Partner részére külön aloldalt (microsite-ot) hoz létre az alábbi címmel: „cegek.holkaphato.hu/[partner megnevezése]”.
  2. Az aloldalon a Szolgáltató által előre meghatározott struktúrában és kereteken belül a Partner megadhatja saját vállalkozása és webáruháza adatait. A Partner az aloldal megjelenését, tartalmát a Szolgáltató által meghatározott kereteken belül, önállóan adja meg.
  3. A Partner az aloldalt jogosult a saját weboldalaként reklámozni, azt feltüntetheti reklám- és promóciós anyagain.
  4. A Partner az aloldalon nem tehet közzé olyan tartalmat, amelynek közzététele jogszabályt, mások jogát vagy jogos érdekét sérti vagy veszélyezteti. A Partner az aloldalon nem tehet közzé a Szolgáltatóra, vagy más Partnerekre vonatkozó negatív tartalmat, továbbá olyan tartalmat, amelynek közzététele bármilyen módon sérti a Szolgáltató érdekeit. A Szolgáltató a jelen pontba ütköző tartalmat jogosult törölni.
  VI. Egyenleg feltöltése, díjak fizetése, számlázás
  1. A Partner a regisztrációt követően akkor használhatja a Szolgáltatást, ha egyenlegét feltölti. A minimálisan feltölthető összeg nettó 10.000 Ft. A feltöltés a Szolgáltató által meghatározott módokon (pl. átutalás, bankkártya, PayPal) történhet.
  2. A Szolgáltató az árlistáját a Portálon, a Partnerek számára elérhető felületen hozzáférhetővé teszi. A Szolgáltató fenntartja a jogot az árlista változtatására, ez azonban nem történhet visszamenőlegesen, így folyamatos szolgáltatás esetén a már megfizetett díj a szolgáltatás nyújtását nem érinti.
  3. Partner az alábbi esetekben köteles díjat fizetni:
   a. Amennyiben a felhasználó a találati listán a Partner webáruházára mutató linkre kattint. Ebben az esetben a Partner minden átkattintás után köteles a díjat megfizetni, függetlenül attól, hogy a felhasználó mennyi időt tölt a Partner weboldalán, webáruházában, és ott vásárol-e, vagy sem.
   b. Amennyiben a Partner valamely extra szolgáltatást (pl. kiemelés) vesz igénybe. Ebben az esetben a Szolgáltató előre meghatározza az adott szolgáltatás tartalmát és időtartamát. A Partner az extra szolgáltatás díját köteles megfizetni, amennyiben az adott szolgáltatást igényli, függetlenül attól, hogy a későbbiekben a szolgáltatást ténylegesen igénybe veszi-e.
   c. Amennyiben a Partner a „cegek.holkaphato.hu” weboldalon regisztrál, és kezdeményezi önálló aloldal létrehozását.
  4. A Partner egyenlegéből a Szolgáltató minden esetben levonja a fizetendő díjat. A díj a Partner egyenlegéből levonásra kerül, a levonásról a Partner értesítést kap.
  5. A Szolgáltató minden munkanap végén (éjfélkor) ellenőrzi a Partner egyenlegét, és amennyiben a Partner egyenlege nem pozitív, a VI.3.b. és c. pont szerinti szolgáltatásokat az ellenőrzést követően, a VI.3.a. pont szerinti szolgáltatást a következő munkanap éjféltől nem tud igénybe venni. Ebben az esetben a Szolgáltató a Partner webáruházát – az ellenőrzés, és a következő munkanap éjfélig tartó türelmi idő leteltét követően – a listájából eltávolítja, így a felhasználók találati listájában a Partner webáruházának ajánlatai nem jelennek meg. Figyelemmel arra, hogy az egyenleg ellenőrzésére csak a munkanapok végén kerül sor, figyelemmel továbbá a türelmi időre, a Partner egyenlegének kimerülését követően a Partner a webáruháza a felhasználók találati listájában még megjelenik. Ebben az esetben a Szolgáltató a Partner egyenlegéből folyamatosan levonja a VI.3.a. pont szerinti díjat, vagyis a Partnernek negatív egyenlege lehet. Amennyiben a Partner később feltölti egyenlegét, abból a Szolgáltató először a negatív egyenleget egyenlíti ki, tehát a Partner az egyenlege újabb feltöltése esetén a negatív egyenlegének levonását követő összeget tudja felhasználni. Amennyiben a Partner egyenlegét a későbbiekben nem tölti fel újra, a Szolgáltató 180 nap elteltével a negatív egyenleget törli.
  6. A Szolgáltató a Partner részére az egyenleg feltöltésekor előlegszámlát ad. A Szolgáltató a későbbiekben havonta számol el a Partnerrel oly módon, hogy a tárgyhavi költésekről a Partner részére a tárgyhót követő hónap 10. napjáig számlát bocsát ki.
  7. A Partner a megfizetett díj visszakövetelésére csak abban az esetben jogosult, ha a szolgáltatás nyújtása a Szolgáltatónak felróható okból maradt el.
  8. A Partner a befizetéseiről, a levont díjakról szóló tájékoztatót elérheti a Portál Partnerek számára elérhető admin felületén.
  VII. Szerzői jogok
  1. A Portál, és a Portállal összefüggő valamennyi szellemi alkotás (megnevezés, logó, tartalom, közzétett tájékoztatók szabályzatok, programozási megoldások, stb.) jogosulja a Szolgáltató. A Szolgáltató jogosultságát mindaddig véleményezni kell, amíg annak ellenkezője be nem bizonyosodik.
  2. A Partner a Szolgáltató szellemi alkotásokhoz fűződő jogait köteles tiszteletben tartani. A Partner a Szolgáltató szellemi alkotásain semmilyen jogot nem szerez.
  3. A Partner a saját szellemi alkotásait – így különösen megnevezését, a termékek leírását, logóját – a szolgáltatás nyújtásával összefüggésben a Szolgáltatónak átadhatja. A Szolgáltató az átadott szellemi alkotást jogosult a szolgáltatás nyújtásával összefüggésben felhasználni.
  VIII. A szolgáltatás folyamatossága
  1. A Szolgáltató vállalja, hogy minden tőle elvárható intézkedést megtesz a Portál elérésének, a szolgáltatások nyújtásának zavartalansága és folyamatossága érdekében. A Szolgáltató nem szavatolja a szolgáltatás szünetmentességét, nem tehető felelőssé továbbá a szolgáltatás felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért. A Szolgáltató az oldal működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, azokért azonban felelőssé nem tehető.
  2. A Szolgáltató vállalja, hogy minden naptári hónapban a teljes hónap 97 %-ában a szolgáltatás zavartalanul elérhető.
  3. A Szolgáltató a Partnerek és felhasználók magatartásáért felelősséget nem vállal.
  IX. Felelősség
  1. Felek megállapodnak, hogy – a szándékos károkozást kivéve – a Szolgáltató semmilyen körülmények között nem tehető felelőssé a Partner semminemű káráért, ideértve többek között a közvetlen, közvetett, véletlen, különleges, kártérítési kötelezettségből eredő, következményes és egyéb károkat (köztük a nyereség- és bevételkiesést, illetve a hasonló gazdasági károkat).
  2. Szolgáltató a Partnerrel szemben csak olyan kötelezettségeket vállal, amelyeket a jelen ÁSZF kifejezetten tartalmaz. Szolgáltató nem köteles olyan szolgáltatás teljesítésére, amely jelen ÁSZF-ben nincs pontosan meghatározva.
  3. A Partner felelős a felhasználóneve, jelszava, illetve a belépéshez szükséges egyéb adatai biztonságos kezeléséért. A Partner köteles a felhasználónevet és jelszót oly módon tárolni, hogy azokhoz illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá.
  4. A Szolgáltató minden szükséges intézkedést megtesz a Partnerek adatainak biztonsága érdekében.
  5. A Partner köteles adatai megadása során kellő gondossággal eljárni. A Szolgáltató nem tehető felelőssé azért a kárért, amely abból eredt, hogy a Partner adatai védelméről nem megfelelően gondoskodott.
  6. A Partner az oldalt csak saját felelősségére használhatja. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Partnert az oldal használata során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a Partner az oldal használata során nem a kellő körültekintéssel járt el. A Partner köteles az oldal használata során tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek szem előtt tartásával eljárni.
  7. Felek mindegyike köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely mások érdekeit sérti.
  8. A Partner köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal rendeltetésszerű használatát akadályozza. Ezen belül a Partner köteles különösen:
   a. Tartózkodni az oldal működésének megzavarásától, akadályozásától;
   b. Tartózkodni olyan tevékenységektől, amely a Szolgáltató vagy más Partnerek üzleti titkainak, általa titokban tartott információknak a megszerzésére, felhasználására irányul;
   c. Tartózkodni minden olyan kommunikációtól, amely a szolgáltatásra vonatkozó, valótlan információt hordoz;
   d. Tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a Portál informatikai biztonságát veszélyezteti.
  X. Titoktartás
  1. Felek az együttműködésük során tudomásukra jutott minden értesülést és információt kötelesek időbeli korlátozás nélkül üzleti titokként kezelni. A titoktartási kötelezettség kiterjed a Felekkel munkaviszonyban, egyéb jogviszonyban álló magánszemélyekre és más jogalanyokra is. A Felek kötelezik magukat arra, hogy az előbb említett személyekkel olyan szerződést kötnek, amely kötelezi e személyeket az üzleti titok megtartására.
  XI. A szerződés időtartama és megszűnése
  1. Jelen ÁSZF alapján a felek közötti szerződés a regisztráció aktiválásának napján lép hatályba, és határozatlan időre szól. A szerződés hatályban léte a Partnert díjfizetésre nem kötelezi, a Partner díjat fizetni csak a szolgáltatások igénybe vétele esetén jogosult.
  2. Felek jogosultak jelen Szerződést közös megegyezéssel megszüntetni.
  3. Bármely fél jogosult a szerződést egyoldalú felmondással, 30 napos felmondási idővel megszüntetni. A felmondás joga a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal gyakorolható.
  4. Bármely fél jogosult jelen szerződést a rendkívüli felmondással, a másik félhez címzett írásbeli nyilatkozattal, azonnali hatállyal megszüntetni, ha a másik fél a szerződésben foglalt kötelezettségeit súlyosan megszegi és ezen szerződésszegő magatartását az erre vonatkozó írásbeli felszólítás kézhezvételétől számított 8 naptári napon belül sem szünteti meg.
  5. A Szolgáltató a fenti XI.4. pontban meghatározottakon túl jogosult a Szerződést rendkívüli felmondással, a Partnerhez címzett írásbeli nyilatkozattal, azonnali hatállyal megszüntetni, amennyiben:
   a. A Partner nem valós adatokkal regisztrált;
   b. Olyan körülmény áll fenn, amely alapján a regisztráció megtagadásának lenne helye a III.5. pont alapján;
   c. A Partner rendszeresen, egy hónapon belül legalább két alkalommal nem frissíti a Partner számára hozzáférhetővé tett, a Portálon megjelenő információk alapjául szolgáló adatbázisát, emiatt a Portálon valótlan adatok jelennek meg.
  6. A Partner a feltöltött, de el nem költött egyenlegét a szerződés közös megegyezéssel, rendes felmondással, valamint a Szolgáltató szerződésszegése miatt rendkívüli felmondással történő megszüntetése esetén visszakapja. A megfizetett összeget a Szolgáltató a szerződés megszűnését követő 30 napon belül, átutalással fizeti meg.
  XII. Értesítések
  1. Bármilyen értesítést, kommunikációt, amely a jelen Szerződés alapján a Felek között történik, írásba kell foglalni. Felek megállapodnak abban, hogy írásbeli közlésnek minősül a személyesen, elismervénnyel átvett dokumentum, tértivevényes küldeményként feladott postai levél, a futár, vagy egyéb, kézbesítést hivatásszerűen és dokumentáltan végző szolgáltató útján végzett kézbesítés. Felek megállapodnak, hogy a futár útján, vagy könyvelt küldeményként küldött értesítés akkor is kézbesítettnek minősül, ha a címzett a hivatalos (cégjegyzékben székhelyként szereplő) címén nem elérhető (ismeretlen), onnan elköltözött, vagy a küldemény átvételét megtagadja, vagy az átvételt a szabályszerű felhívás ellenére elmulasztja.
  2. Felek megállapodnak, hogy írásbeli közlésnek minősül az elektronikus levél is, feltéve, ha azt a Szolgáltató Portálon közzétett címére, vagy a Partner regisztráció során megadott címére, vagy bármely fél által a másik féllel közölt, és kapcsolattartásra megjelölt címre küldik.
  3. Felek megállapodnak, hogy írásbelinek minősül a Szolgáltatói nyilatkozat, ha azt a Szolgáltató Portálon, a Partnerek számára hozzáférhető admin felületén közzéteszi.
  XIII. Vegyes és záró rendelkezések
  1. Szerződő felek úgy rendelkeznek, hogy amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése valamely okból érvénytelen, vagy semmis lenne, úgy ez nem eredményezi a szerződés egyéb rendelkezéseinek érvénytelenségét vagy semmisségét.
  2. A Szolgáltató fenntartja a jelen ÁSZF egyoldalú módosításának jogát. A Szolgáltató a módosításról annak hatályba lépését megelőzően tájékoztatja Partnert. Amennyiben a módosítás a Partner számára hátrányos, Partner jogosult a szerződés felmondására, legkésőbb a tájékoztatástól számított öt munkanapon belül. A felmondás arra a napra szól, amelyen a módosítások hatályba lépnek.
  3. Felek megállapodnak, hogy jelen ÁSZF rendelkezéseitől kizárólag a felek írásbeli megállapodása alapján lehet eltérni.
  4. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jogszabályok – elsősorban a Polgári Törvénykönyv, és a szerzői jogról szóló törvény – rendelkezései az irányadók. Felek a jelen ÁSZF, és a közöttük lévő szerződésből származó jogvitákra kikötik a Szolgáltató székhelye szerint illetékes magyar bíróságok joghatóságát és hatáskörét.


  2016 március 20.